Kategori: Avukat Haber Portalı

Tüm avukat haberlerini bulabileceğiniz bu sayfada hukuki, adli ve avukatları ve vatandaşları ilgilendiren haberlere ulaşabilirsiniz.

MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI

TAZMİNAT NE DEMEK?

Tazminat, hukuka aykırı bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan maddi ya da manevi zarara karşılık olarak telafi edilmeye çalışan bir bedel veya zarar ödeneği olarak tanımlayabiliriz. Tazminat zararların giderilmesini amacı ile sorumlu olan kişi ya da kişiler tarafından zarar gören mağdura ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilmiş olan parasal ya da bir değer veya edimi şeklinde ifade edebiliriz. Mahkemeler kişilik haklarının uğramış oldukları zararları gidermek amacı ile manevi tazminat, hukuka aykırı bir fiil sebebi ile mal varlığında yaşanmış olan eksilmeleri telafi etmek üzere maddi tazminat ya da bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülmüş olan meydana gelen bütün zararın ödetilmesi amacı ile cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebildiği açık bir şekilde görülebilmektedir.

Continue reading “MANEVİ TAZMİNAT AVUKATI”

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik şüpheli, sanık ve hükümlünün sosyal hayattan kopmadan kendisine verilen cezanın infaz edilmesini sağlar. Böylelikle denetimli serbestlik içerisinde kişinin toplum ile uyum sağlaması, onun için gerekli olan destek bir plan ile sağlanır. Mahkeme tarafından belirtilmiş olan koşullar ve belirli bir süre içerisinde denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık ya da hükümlünün toplum ile bütünleşmesi bakımından ihtiyaç duymuş olduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı uygulama denetimli serbestliği ifade eder.

Continue reading “Denetimli Serbestlik”

İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf Dilekçesi Örneği

Hukukumuzda 2004 yılında 5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun kabul edilmiştir. Bu kanunla birlikte bazı değişiklikler olmuştur. Hukukumuzda bu kanundan önce iki dereceli yargılama sistemi benimsenmiştir. Bu iki dereceli sistemin içerisinde ilk derece ve Temyiz yer almaktadır. 2004 yılında Kabul edilen kanunla birlikte iki dereceli yargılama sisteminden üç dereceli yargılama sistemine geçilmiştir. Üç dereceli yargılama sistemi içerisinde ilk derece, istinaf ve temiz yer almaktadır. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu içerisinde de kanun yolu olarak yeni sisteme yer verilmiştir. Burada önemli bir yenilik ise istinaf kanun yolu ve bu kanun yolunun İşlenmesine olanak verecek olan bölge adliye mahkemeleridir.

Continue reading “İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf Dilekçesi Örneği”

Tenfiz Ne Demek?

Tenfiz kelimesinin kelime anlamı bir şeyin yerine getirilmesi olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte hükmün yürütülmesi anlamına da gelmektedir. Hukuki bir terim olan tenfiz kelimesi hukukta yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan hükümlerin yerine getirilmesinin mümkün olması için Türk mahkemeleri tarafından gerekli olan kararların verilmiş olması anlamına gelir.

Continue reading “Tenfiz Ne Demek?”

İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir, Nasıl Açılır?

İZALEYİ ŞUYU

İzaleyi Şuyu kavramının günümüzdeki tanımı ortaklığın giderilmesidir. Öyle ki izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesinin eski dildeki karşılığını oluşturur. İzaleyi şuyu kavramı içerisindeki kelimelerin kelime anlamına bakarak ne anlamına geldiğini söylemek mümkündür. İzale kelimesi gidermek yok etmek gibi anlamları karşılar. Şuyu ise bilinme yayılma herkes tarafından duyulma gibi anlamlara karşılık gelir. Bununla birlikte suyu kelimesi hukuki anlamda ortaklık anlamına da gelir. Öyle ki bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle ortaklığın giderilmesi kavramına ulaşmak mümkün hale gelir.  Bu kavram bir mal üzerinde birden fazla kişi arasında mevcut olan ortaklığın giderilmesi durumunu ortaya çıkarır. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili olarak yer alan düzenlemelere Türk medeni kanunu içerisinden ulaşmak mümkündür.

Continue reading “İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir, Nasıl Açılır?”

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Kişiler hakları ihlal edildikleri zaman bu ihlalleri bildirme ve hakkını arama hakkına sahiptirler. Aynı zamanda kişiler bir hak ihlali ile karşı karşıya geldiklerinde bu hukuka aykırı eylemi bildirim olarak savcılığa suç duyurusu ile şikâyette bulunabilirler. Kişiler şikâyetlerini sözlü veya yazılı bir şekilde yapabilirler. Yani savcılığa şikâyetin sözlü olarak yapılması mümkünken yazılı olarak yapılması da mümkündür. Şikâyetin yazılı olarak yapılmasının Şikâyetin sözlü olarak yapılmasından kişi için daha faydalı olduğu söylenebilir. Yazılı olarak şikâyet safhasında savcı şikâyette bulunmak isteyen kişinin ifadesini almaktadır.

Continue reading “Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?”

Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına dayanılarak kişilerin ceza ve güvenlik tedbirleriyle İlgili bilgilerin kaydedildiği sisteme verilen isimdir. Adli sicil kaydını Suç kaydı olarak nitelendirmek mümkündür. Günlük hayatta duyduğumuz sabıka kaydı adli sicil kaydına karşılık gelir. Yani halk dilinde kullanılan sabıka kaydının ifade ettiği kavram adli sicil kaydıdır. Kişinin işlemiş olduğu herhangi bir suç sebebiyle bu kişiye hükmedilen cezanın veya kişiye hükmedilen güvenlik tedbirleri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesinin mümkün olması için Mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmiş olmayan mahkeme kararları kişinin adli sicil kaydında yer almaz. Mutlaka kesinleşmiş bir karar olması gerekir. 2005 tarihinde kabul edilen 5352 sayılı adli sicil kanunu adli sicil kaydı ile ilgili hükümleri düzenlemektedir.

Continue reading “Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydının Silinmesi”

Adli Para Cezası Nedir?

Toplum hayatında kişilerin birbiri ile ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile desteklenmiş olan sosyal kurallar vardır. Kişilerin bu kurallara uyulması gerekir. Bu kuralların çiğnenmesi durumunda bazı yaptırımlarla karşı karşıya gelinebilir. Toplumdaki kişilerin haklarını korumak için yasalar vardır. Bu yasalar topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı yaptırım öngörür. Bu öngörüyü ceza diye adlandırırız. Ceza topluma karşı yapılan zararlı bir eylemin karşılığında toplum adına bu zararlı eylemi yapan kişiye uygulanan bir yaptırımdır. Cezalar 5237 sayılı Türk ceza kanununun üçüncü kısmındaki yaptırımlar başlığı altında bulunan bölümde yer alır. Bu bölüm birinci bölümdür ve alt başlığı cezalardır. Cezalar bu kanun da suç karşılığında uygulanan yaptırımı

Continue reading “Adli Para Cezası Nedir?”

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası idari eylem ve işlemler sebebiyle kişisel hakları doğrudan ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi talebiyle açılan davadır. İdari kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir. Bu kamu gücü ayrıcalıklarını kullanırken bireylere zarar vermesi mümkündür. Böyle bir zararınızı telafi edilmesi gerekir. İdare de bu zararı telafi etmekle yükümlüdür. Kişileri idari yargıya bu amaçla açtıkları davalara tam yargı davası denir. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı başlığı altındaki açıklamalarda tam yargı davası ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre idari eylem ve işlemlerinden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya ihlale uğramış olanlar tarafından açılan davalar tam yargı davalarıdır.

Continue reading “Tam Yargı Davası Nedir?”