Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır? Islah Dilekçesi Örneği

Islah Nedir?

Islah nedir? Öncelikle ıslah kelimesinin anlamını açıklamak gerekirse ıslah iyileştirme, düzeltme, daha iyi duruma getirme anlamına gelir. Hukuk terminolojisinde ise dava içerisindeki taraflardan birinin yaptığı usul işlemin bir kısmının veya tamamının düzeltilmesi ıslah olarak tanımlanır. Yani ıslah karşı taraf ve mahkemenin uygun bulması gerekmeksizin tek taraflı irade açıklamasıyla dava veya cevap dilekçesi içerisinde verilmiş olan kanıtlarda ve dava ile ilgili bir diğer unsurlar üzerinde değişiklik yapılması anlamına gelmektedir.

Davanın Islahı Nedir?

Davanın ıslahı nedir? Islah 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 176. Maddesine ‘Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir’ hükmü ile yer almaktadır Bir davada iddia ve savunmaların genişletilmesinin yasak olması nedeni ile dava taraflarının verdikleri dilekçelerin bir kısmını veya tamamını düzeltmeleri işlemi ıslah olarak adlandırılmaktaydı. Davanın ıslahı ile dava dilekçesine eklemek istediği bir şeyi eklemeyi unutan bir kişi bunu ekleme imkânı bulmaktadır. Bunun yanı sıra usul işlemlerinin düzeltilebilmesi imkânın sağlanması veya eksikliklerin tamamlanabilmesi davanın ıslahı ile sağlanabilmektedir. Böylece yargılama içerisinde usul eksiklikleri gibi, hatalar gibi nedenlerin oluşturabildiği hak kayıplarının engellenmesi sağlanmaktadır.

Islah mahkemeye verilen tek taraflı olan bir irade beyanıdır. Tek taraflı bir irade beyanı olduğu için karşı tarafın veya mahkemenin kabul etmesine bağlı değildir. Davanın ıslahı için gerekli şartlar vardır ve bu şartların yerine getirilmiş olması ıslahı geçerli kılar.  İddianın ve savunmanın genişletilmiş ve değiştirilmiş olması durumu söz konusu olmadığında veya karşı tarafın rızasının olması halinde kişi tarafından ıslaha başvurmanın gereği yoktur.

Bunlardan yola çıkarak net bir şekilde ıslahın davacı veya davalı tarafından unutulmuş olmakla veya daha önceden belirlenmemiş olmakla davaya getirilmemiş olan vakıaların dava içerisine yer almasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte iddia ve savunmayı değiştirme veya genişletme yasağını kaldırarak mahkemeye sunulmak istenirken sunulamayan, getirilmek istenirken getirilemeyen kanıtların yargılama içerisinde değerlendirilme imkanın sağlamak olduğu amacını da ekleyebiliriz.

Islah konusunu oluşturan taraflar tarafından yapılan usul işlemleridir. Islah aracılığı ile taraflar dilekçeleri içerisinde belirttikleri durumları davanın sebebini veya sonucunu değiştirebilirler. Bununla birlikte Islah yolu ile yapılması mümkün olmayan bazı işlemler vardır. Islah karşı dava açmak maksadıyla kullanılamaz. Davanın tarafları vardır ve bu tarafları ıslah yoluyla değiştirmek mümkün değildir. İlk cevap dilekçesinde bildirimi yapılmayan ilk karşı çıkmalar ıslah ile aracılığı ile ileri sürülemez. İkinci tanık listesi ıslah yolu ile verilemez. Sulh, kabul, feragat gibi işlemlerin ıslah yolu ile yapılması mümkün değildir.

Islahla Dava Konusu Değiştirilir Mi?

Islahla Dava Konusu Değiştirilir mi? Islah ile davanın konusunun değişmesi mümkün olmaktadır. Yani islah ile dava konusu değişebilmektedir. Örneğin bir dava içerisinde taraflardan biri temerrüde düşen karşı taraftan borcun ifasını ve gecikmeden doğan zararının tazminini istemiş iken bu isteğinden vazgeçip borcun değerini talep edebilir. Böylelikle konu değişmiş olur. Bunun yanı sıra davadaki talep konusuna artışa gidilmesi de mümkündür. Belirsiz alacak davaları söz konusu olduğunda davalının bildirimleri veya tahkikat (ön inceleme tutanağı ile tespiti sağlanan tarafların iddiaları ile savunmalarını dayandırdıkları vakıalarının gerçekliğinin ilişkili kanıtlar üzerinden yargılamanın yapılması ile hüküm vermenin mümkün hale geldiği ölçüde saptanması durumu) sonucuna bağlı olarak davacının alacağının miktarı veya öneminin ölçüsü belirlenebilir olduğunda davacı ıslaha gerek duymadan talebinde artışa gidebilir. Kısmi davanın açılmasının mümkün olduğu durumlarda kalan kısım için ıslah aracılığıyla talebin artırılması yoluna gidilebilir.

Islah Dilekçesi Nedir?  Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Islah Dilekçesi Nedir? Islah Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Islah dilekçesi ıslah talebinde bulunacak kişinin bu talebini içeren dilekçeye verilen isimdir. Dava tarafları yalnızca bir kez ıslah yoluna gidebilir. Yani ıslah yoluna başvurmak için tek hakları vardır. Bu yüzden dilekçe özenli ve dikkatli bir şekilde hazırlanarak oluşturulması gereklidir. Talep edilecek hususun doğru ifade edilememesi veya eksiklikler olması halinde tekrardan ıslah yoluna başvurulamayacağından özensiz dikkatsiz ve yetersiz yazılmış bir dilekçenin olumsuz sonuçlara yola açması kaçınılmazdır.

Islah Dilekçesi Örneği

Islah Dilekçesi Örneği. Dilekçenin yargılama yapılan hâkimliğe /mahkemeye sunulması gerekir. Aşağıda ıslah yoluna gitmek isteyenler için ıslah dilekçesi örneği verilmiştir.

……………………. MAHKEMESİNE/HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI ) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :

VEKİLİ :

KONU :

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde yukarıda verilen dosya numarası ile görülmekte olan davada, davamızı …………. yönünden ıslah ve …………………talep ederiz. Şöyle ki:

1-) …… tarihli dava dilekçemizde müvekkilin haklı nedenlere dayanarak ……………için dava açılmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, BK, TMK ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-) ………………….

2-)…………………..

3-) Dava masrafları ile vekâlet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına;

karar verilmesini vekil olarak saygılarımızla talep ederiz.

Islah Talebinde Bulunan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir